Patientens upplevelser av sjuksköterskans och annan vårdpersonals bemötande vid behandling av Anorexia Nervosa

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Anorexia Nervosa är en allvarlig diagnos som främst drabbar unga kvinnor och ökar i dagens samhälle. Då sjukdomen ger såväl psykiska som somatiska symtom och inte går att behandla med enbart farmakologi ökar detta komplexiteten i behandlingen. Att som sjuksköterska kunna bemöta denna patientgrupp på bästa möjliga sätt är av stor vikt. Syfte: Att beskriva patienters positiva och negativa upplevelser av vårdpersonals bemötande vid behandling av Anorexia Nervosa. Till syftet presenteras även tre forskningsfrågor: positiva och negativa egenskaper hos vårdpersonalen, positivt och negativt bemötande och organisatoriska förutsättningar. Metod: En litteraturöversikt med totalt 16 artiklar från England, Australien, Nederländerna och Israel funna i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO användes. Resultat: Resultatet presenteras i förhållande till de tre forskningsfrågor som hör till syftet, dessa presenteras som kategorier med tillhörande subkategorier. Diskussion: Genom att bistå med vård som svarar på individuella behov skulle möjligen fler lyckade behandlingar kunna säkerställas och vid lättillgänglig vård skulle insättning av behandling först när sjukdomen nått ett kritiskt tillstånd kunna undvikas. I flera olika kontexter framkommer värdet av ett gott bemötande och en god relation vårdpersonal och patient emellan men trots detta verkar inte en positiv utveckling ha skett.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)