Relationen mellan måluppfyllelse och besvär i psykoterapi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Klinisk psykologi

Författare: Cecilia Engblom Rosengren; Erik Strömbäck; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Psykoterapeutisk behandling har traditionellt utvärderats med diagnosspecifika skattningsskalor. Syftet med psykoterapi ses alltså som besvärsminskning. Denna metod kan vara problematisk eftersom items i skalorna inte alltid är relevanta för patienten, och denna syn på psykoterapi inte är kompatibel med KBT som metod. Ett alternativ till att mäta besvär är att istället se till patientens mål och utvärdera terapin utifrån dessa. Ett sådant sätt att mäta kan ha flera fördelar; vara mer relevant för den enskilda patienten, ha en terapeutisk effekt i sig självt, ge en riktning åt terapin, ge kriterier för utvärdering samt vara mer kompatibelt med KBT. Dock saknas kunskap om relationen mellan minskning av besvär och uppfyllelse av terapimål under psykoterapi. I denna studie undersöks relationen mellan besvärsminskning och måluppfyllelse under behandling session för session. Data samlades in från nio behandlingar, och resultaten visade som förväntat en negativ korrelation mellan besvärsminskning och måluppfyllnad. Ingen tydlig trend kunde ses i vilket mått som förbättrades först. Ett starkare samband fanns mellan livskvalitet och måluppfyllelse än mellan livskvalitet och besvärsminskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)