Att skapa uppmärksamhet - En studie om färger och motivs betydelse för mindre kända varumärkens förpackningar

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Då trenden går mot en minskad annonsering via massmedia samt att köpbeslut allt oftare tas vid hyllan i butiken, har förpackningens betydelse ökat. Förpackningen ses helt enkelt inte längre som ett skyddande hölje som omger en vara under distribution, utan som en möjlig plats för marknadsföring. För att mindre kända varumärken ska uppmärksammas av konsumenten, så att denne kan skapa sig en uppfattning om produkten och varumärket är förpackningens funktion som ett marknadsföringsmedel av än större vikt. Denna uppmärksamhet kan mindre kända varumärkens förpackningar skapa med sina färger och motiv. Vi har inte kunnat identifiera studier som uppmärksammat färg, motiv och dess betydelse för mindre kända varumärken. Denna information borde för nya etablerare vara av stor importans, så att de på ett konkurrenskraftigt sätt ska kunna konkurrera mot mer välkända varumärken. Vi har därför frågat oss: Vilka signaler förmedlar förpackningen med sina färger och motiv? Hur kan dessa möjligen uppfattas av konsumenten? Vilka problem kan förebyggas för att mindre kända varumärken fördelaktigt ska uppmärksammas av konsumenten? Hur kan varumärken förstärkas genom färger? Vårt syfte med undersökningen var att utreda vilka tänkbara signaler mindre kända varumärkens förpackningar med färger och motiv, möjligen kan förmedla, för att få konsumenten att uppmärksamma förpackningen, produkten och varumärket. Genom att ha utfört en kvalitativ studie, där 16 respondenter utfrågats kring deras åsikter om utvalda produkter samt genom intervjuer med 4 grafiker i Sverige, har vi identifierat fem olika perspektiv: signalperspektiv, prisbildsperspektiv, manligt och kvinnligt perspektiv, kulturellt perspektiv samt varumärkesperspektiv. Med dessa perspektiv i åtanke, kan mindre kända varumärken utforma en förpackning som möjliggör att de på ett fördelaktigt sätt kan uppmärksammas och på så sätt konkurrera mot mer väletablerade aktörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)