Patienters upplevelser av vård och bemötande i samband med MRSA-smitta : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som är resistent mot ett flertal antibiotika. Det är en bakterie som har ökat både i Sverige och i resten av världen. Tidigare var smittspridningen av MRSA vanligt förekommande på sjukhusen men har på senare tid även blivit allt mer förekommande utanför sjukvården. Att smittas av MRSA kan innebära svåra infektionssjukdomar som pneumoni, urinvägsinfektion och sepsis. För att minimera smittspridningen av MRSA flyttas patienter till isoleringssalar, vilket kan resulterat i lidande för patienten. Syfte är att belysa MRSA smittade patienters upplevelse av möten med hälso- och sjukvårdspersonal. Denna litteraturöversikt är baserad på tio vetenskapligt granskade artiklar, nio av artiklarna är kvalitativa och en är kvantitativ. De vetenskapliga artiklarna har noggrant granskats och därifrån har en sammanställning med teman till resultatet bildats. Databaserna CINAHL Complete, PubMed och Academic Search Complete har använts. Utifrån de tio artiklarna sammanställdes fyra teman som belyser patienters upplevelser. Dessa redovisas under i följande rubriker: Hälso- och sjukvård samt närståendes bemötande av patienter med MRSA, Psykologiskt trauma, Negativa och positiva upplevelser av isolering samt Kunskap om MRSA. Katie Erikssons teori med fokus på lidande diskuteras tillsammans med resultatet, utifrån patientens perspektiv. En av sjuksköterskornas centrala roll inom omvårdnadsarbetet är förebyggandet av smittspridning av MRSA, främst genom basala handhygienrutiner. Resultatet påvisade faktorer som kan påverka patienters syn på vården gällande MRSA. Där många patienter upplever att hälso- och sjukvårdspersonalen saknar kunskap angående smittspridning, infektioner och isoleringsrestriktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)