Biologisk mångfald och ekosystemtjänster lokalt och globalt : med exempel från Ronneby kommuns grönstrukturplan

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Trots att det är väl känt hur viktig biodiversitet är för mänsklig hälsa och välbefinnande förstörs ekosystem och utrotas arter, bland annat när städer breder ut sig över ekologiskt viktiga områden och förbrukar resurser från stora kringområden. Förluster av biodiversitet ökar människans sårbarhet mot naturkatastrofer samtidigt som hög biodiversitet kan kopplas till ett stort antal värden; såväl estetiska, ekonomiska och kulturella som pedagogiska. Ett sätt att försöka synliggöra dessa värden är att använda begreppet ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är alla de funktioner i ekosystemet som direkt eller indirekt är till nytta för oss och är ett sätt att visualisera och beskriva vad ekosystemen bidrar med. Genom arkitektur och samhällsplanering är det möjligt att gynna ekosystemtjänster exempelvis genom att bevara och nyanlägga grönytor, bygga gröna tak, utforma parker, involvera odling i staden och skapa sammanhängande gröna stråk som kan fungera som livsmiljöer och spridningsvägar. Som exempel på hur konceptet kan vara ett verktyg i samhällsplanering används delar av Ronneby kommuns grönstrukturplan. I denna används ekosystemtjänstkonceptet för att belysa kopplingen mellan grönstruktur och frågor kring klimat, luft och vatten i kommunen. Avsnittet mynnar i ett antal strategier med kopplade mål och åtgärder, anpassade för att vara aktuella för den kommunala verksamhetens olika delar. Att använda ekosystemtjänster som grund för detta arbete har framförallt visat sig ha ett värde som pedagogiskt verktyg. Begreppet skapar ett nytt sätt att se på gröna miljöer i samhället och bidrar med en förståelse för grönstrukturens värden och mångfunktionalitet. Det har också stor potential att vara ett verktyg för att skapa tvärvetenskapligt samarbete, både vetenskapligt, kommunalt och på andra nivåer i samhället. Samhällets utveckling som i allt högre grad domineras av urbanisering och befolkningstillväxt kräver att vi börjar omvärdera vad vi förväntar oss av en hållbar stad och hitta nya verktyg för att identifiera vilka värden som skall styra utvecklingen. Ekosystemtjänster visar sig kunna vara en nyckel för att skapa en utveckling som i högre utsträckning inkluderar ekologiska värden. En ökad medvetenhet om ekosystemtjänster hos stadsplanerare och beslutsfattare är en positiv kraft för att driva på en mer hållbar samhällsplanering och för att stärka den biologiska mångfalden i en urbaniserad värld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)