När livet tar en vändning : Föräldrars upplevelse av att ha ett cancersjukt barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Barncancer är ett återkommande och skrämmande ämne. Varje år insjuknar ca 300 barn i cancer i Sverige. Detta drabbar givetvis barnen själva men också föräldrarna. För att få mer förståelse inom barncancervården behövs mer forskning om föräldrars upplevelser och vad som är viktigt för dem under sjukdomens förlopp. Syfte: Syftet var att undersöka föräldrars upplevelser, känslor och erfarenheter av att ha ett cancersjukt barn. Metod: En litteraturstudie som metod användes. Tio vetenskapliga artiklar i databaserna PubMed och Cinahl användes. Erikssons omvårdnadsteori användes som teoretisk ram av studien. Resultat: Majoriteten av föräldrarna beskrev den första känslan av chock och oro när barnet fick diagnosen. Många kände sig maktlösa och otillräckliga. När den nya vardagen förändrats och anpassats låg fokus endast på vad som skedde just då, ingenting kunde tas för givet. Det gick inte att planera framtiden i och med cancerbeskedet och den långa vårdtiden. Majoriteten av föräldrarna upplevde även att sjuksköterskan hade god kompetens till att stötta och informera om olika behandlingar, samt med god kunskap om ämnet kunde förmedla detta på ett empatiskt och pedagogiskt sätt för att främja hälsa och god vård gentemot familjen. Slutsats: När ett barn drabbas av cancer är det svårt att veta hur barnet kommer att må. Det är också svårt, oavsett kunskap, att veta hur föräldrarna kommer reagera då alla reagerar och hanterar situationer olika. Det är därför viktigt att sjuksköterskan skapar en god relation till familjen för att sedan kunna informera både föräldrarna och barnet i ett tidigt skede om vad som händer, och kommer att hända, under den långa och jobbiga tid som väntar dem framöver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)