Lagerhantering och Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) : En flerfallstudie om Automated Storage and Retrieval systems för- och nackdelar för en kostnadseffektiv lagerhantering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Titel: Lagerhantering och Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) – En flerfallstudie om Automated Storage and Retrieval systems för- och nackdelar för en kostnadseffektiv lagerhantering Kurs: Examensarbete i Controller för Civilekonomprogrammet, 30 hp (4FE18E) Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö Författare: Anton Lindh Inledning: Lagerverksamheten har fått en ökad betydelse för företags framgång. Designen på moderna lager har en stor påverkan på investering- och driftkostnad. Vidare sätter e-handelns ökning samt kunders krav press på lagerverksamheter i form av ökat behov av lagerutrymme, behov av alternativ för att hålla nere höga personalkostnader samt snabba leveranser. Automated Storage and Retrieval systems (AS/RS) är ett automatiserat lagersystem som ökar stadigt i användning hos stora företag. I uppsatsen görs försök att undersöka hur för- och nackdelarna påverkar kostnadseffektiviteten av lagerhanteringen och lagerverksamheten. Även huvudtyperna av AS/R system samt AS/R systemets komponenter undersöks för att ge en möjlig förklaring till hur dessa påverkar utfallet av systemets kostnadseffektivitet Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga de för- och nackdelar som AS/R system bidrar till lagerhanteringen samt hur för- och nackdelarna kan påverka hur kostnadseffektiv lagerhantering blir. En del av syftet med att besvara fråga 1 och 2 är att kunna vidare djupdyka i och analysera de olika typer och komponenter ett AS/RS består av och se hur dem specifikt kan bidra till slutsatserna av fråga 2. Besvarandet av frågorna ska bidra till ökadförståelse om hur AS/RS på olika sätt kan hjälpa (eller stjälpa) lagerverksamheten och lagerhanteringen att bli mer kostnadseffektiv hos företagMetod: I uppsatsen har en flerfallstudie genomförts med 3 företag som tillsammans har 4 AS/R system. Den empiriska materialinsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. Slutsats: Slutsatserna belyser flera för- och nackdelar. Framstående slutsatser inkluderar nackdelar såsom att AS/R system har höga initiala investeringskostnader samt flera flexibilitetsproblem som kan hindra en kostnadseffektiv lagerhantering. Å andra sidan har flera fördelar belysts såsom hög genomströmningskapacitet på grund av underlättande av rutiner och högre produktivitet tillsammans med lägre personalkostnader och minskad ytanvändning. Två analytiska modeller är även presenterade för slutsatserna kring AS/R systemens huvudtyper samt komponenter och deras påverkan på en kostnadseffektiv lagerhantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)