Digital teknik i förskolan : Förskollärares inställning till digital teknik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Inledning Då den nya läroplan för förskolan (Lpfö 18, s. 9) förtydligar kravet på användning av digital teknik i förskolans verksamhet är det av intresse att undersöka förskollärares syn på detta. Genom grundliga analyser både i vetenskapliga forskningstexter samt relevant litteratur, konstateras att användandet av digital teknik är ett ämne som det råder delade meningar om hos yrkesverksamma förskollärare. Studien handlar om att undersöka de olika inställningarna förskollärarna har till det nya läroplansmålet inom digital teknik, samt att undersöka förskollärarnas upplevelse av den egna digitala kompetensen inom området. Syfte Syftet med studien är att undersöka om förskollärarna upplever sig ha den digitala kompetens som krävs för att uppnå läroplanens mål och vilken inställning förskollärare har till digital teknik. Metod Utifrån studiens syfte används en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med tolv verksamma förskollärare på sex olika förskolor i samma kommun. Resultat Resultatet i studien visar att merparten av förskollärarna som deltog i studien anser sig behöva mer utbildning inom digital teknik. Många förskollärare har tillgång till olika digitala verktyg, så som lärplattor eller projektorer, ute i verksamheterna men är osäkra på hur de ska använda dem som ett pedagogiskt verktyg. Samtliga deltagare befäster att det är tidskrävande att planera pedagogiska aktiviteter med digital teknik. De framkommer även att förskollärarna anser att planeringstiden inte räcker till och att de behöver mer stöd från ledningen för att kunna fullfölja kraven som den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 9) ställer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)