SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Språkbarriärer är en försvårande omständighet för sjuksköterskor. Ett begränsat informationsflöde har en stor inverkan på patientsäkerheten och omvårdnadsprocessen. Tolkanvändning är en strategi för att få bukt med språkbarriärer. Det används både professionella tolkar och ad hoc-tolkar. Efterfrågan på tolktjänster i Sverige är hög och kommer troligtvis öka i framtiden. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att arbeta genom tolk inom hälso- och sjukvård. Metod: En litteraturstudie har genomförts med elva studier av kvalitativ ansats. Studierna har granskats, analyserats och sammanställts. Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i fem teman: “Tillgänglighet”, “Kvalitet i översättningen”, “Emotionellt engagemang och involvering”, “Patientens förtroende för tolken” samt “Ekonomiska och organisatoriska aspekter”. Konklusion: Sjuksköterskan använder ofta ad hoc-tolkar eller ingen tolk trots att de är medvetna om de negativa konsekvenser som detta medför. Det beror till stor del på bristfällig tillgänglighet till professionella tolkar och ekonomiska faktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)