Riktade statsbidrag & projektifiering: När politik blir till ekonomisk styrning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Syftet med denna studie att generera kunskap och öka förståelsen för vilka effekter statens ekonomiska styrning genom riktade statsbidrag har på kommunerna. De riktade statsbidragen representerar den ekonomiska styrningen och genom att studera hanteringen av riktade statsbidrag från statlig till kommunal nivå avser denna uppsats undersöka huruvida arbetet med de riktade statsbidragen leder till en projektifiering av den offentliga förvaltningen.Teori:Denna studie utgår från projektifieringsteorin där främjande och hämnande processer som påverkar utvecklingen av projektifieringen redovisas.Metod:För att få ett helhetsperspektiv av riktade statsbidrag har kvalitativa intervjuer genomförts med sammanlagt tio tjänstemän på departementsnivå, myndighetsnivå och kommunal nivå. Detta kompletteras med en enkät till kommunpolitiker.Resultat:Studien visar att det sker en projektifiering till följd av statens ekonomiska styrning genom riktade statsbidrag. Dock inte på ett lika rättframt sätt som tidigare studier beskrivit projektifieringen. I denna studie framträder en dold projektifiering inom skolan och inom miljö sker en byråkratisering genom projekten. Vidare blir det tydligt att projektifieringen och riktade statsbidrag är till stor del beroende av tjänstemännens möjlighet till omvärldsanalys och vana av projektmetodik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)