Beräkning av en gruppbostads energianvändning i Skellefteå kommun

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Författare: Christoffer Kafaliev; [2017]

Nyckelord: Energi; värme; fastighet; värmekamera; u-värde;

Sammanfattning: This report describes the theory for calculating the heating effect and energy in a group home in Skellefteå. The house's theoretical energy consumption is studied in which the calculations of the U-value and it’s total ventilation, transmission and infiltration losses are included. The theoretical energy consumption is compared with the actual consumption. It also describes various steps to improve the building's energy balance. A thermal camera was also used to examine potential loss of energy sources.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)