Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd - Problemidentifiering och förslag till åtgärdsplan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

Författare: Patrik Larsson; [2018]

Nyckelord: Biology and Life Sciences;

Sammanfattning: Eutrofiering är ett världsomspännande problem för sötvatten. Höga tillflöden av fosfor leder till försämrade förutsättningar för många typer av rovfiskar såsom abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). Biomanipulation är en åtgärd som antas förbättra förutsättningarna för dessa rovfiskar, men kan samtidigt betyda försämrade förutsättningar för rovfiskarter som får konkurrensfördel av lågt siktdjup, såsom gös (Sander lucioperca). Ringsjön, en sjö belägen i mellersta Skåne, har under många decennier lidit av eutrofiering, och på senare tid svaga rovfiskbestånd. Ett frustrations- och orosmoment för rekreationsfiskare, yrkesfiskare och Ringsjöns Vattenråd, där sistnämnda sedan 2005 bedrivit biomanipulering i form av trålning efter cyprinida arterna braxen (Abramis brama) och mört (Rutilus rutilus). Den här studien gjordes för att identifiera de potentiella problem som rovfiskbestånden står inför, och en åtgärdsplan för gynnande av rovfiskar i Ringsjön. Resultaten visar att abborrar potentiellt står inför en flaskhals på grund av konkurrens med mört, och att linjärt ökande antal abborrar (<100 mm) kan antas medföra ökad intraspecifik konkurrens som minskar möjligheten för abborrar att bli piskivora. Minskad avkastning av gös kan vara påverkat av predation från stor abborre (>300 mm) på juvenil gös (<90 mm), men även minskad rekrytering de år stor gös är frånvarande. Vidare utgör husbehovsfiske och rekreationsfiske osäkra variabler, vars uttag ovanpå uttag från yrkesfisket kan tänkas påverka gösbestånden och abborrbestånden. Gäddbeståndet har potentiellt bättre förutsättningar än de hade tidigare, men reproduktionen antas lida på grund av förlust av lekområden och makrofyter som tillflykt för unga gäddor. Med stora förändringar i Ringsjön under rådande biomanipulation finns en nödvändighet för mer frekvent och bättre datainsamling, implementering av restriktionsmått och restaurationsåtgärder i form av makrofyter och bottenstuktur samt lekområden för gädda. Vidare måste avvägningar göras för vilken ekosystemtjänst som är slutmålet, och vilka potentiella effekter detta kan få på respektive rovfisk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)