Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Karen Arandia; Katarina Axelsson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik Författare: Karen Arandia & Katarina Axelsson Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och metoder i socialt arbete C C-uppsats, 15 poäng Ht 2010     Sammanfattning Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare uppfattar 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU) och ungas problematik i förhållande till denna, utifrån ett genusperspektiv. Detta utifrån intervjuer med fem socialsekreterare som besitter erfarenhet gällande paragrafen. Studien är framarbetad utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Resultatet består av socialsekreterarnas syn på kriterierna i 3 § LVU i förhållande till kön, deras syn på rättsystemet, och hur den egna yrkesrollen påverkas av samhällsvärderingar gällande kön och genus. Vidare hur detta kommer till uttryck och påverkar arbetet med unga. En central aspekt som är genomgående gällande samtliga intervjupersoners uppfattningar är att kriterierna brottsligverksamhet och missbruk både är mer vanliga som skäl för omhändertagande samt lättare att bifallas i rätten gällande pojkar. Kriteriet annat socialt nedbrytande beteende är både svårare att få bifall på i rätten samt att det är det kriteriet som främst tillämpas på flickor.   Nyckelord: 3 § LVU, kriminalitet, missbruk, annat socialt nedbrytande beteende, genus och rätt, samhällsvärderingar och genus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)