Utomhuspedagogik i förskolan - En studie av några pedagogers förhållningssätt till och erfarenheter av utomhuspedagogik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Författare: Sara Mossfeldt-olsson; [2014]

Nyckelord: Förskola; Pedagog; Utomhuspedagogik;

Sammanfattning: Utomhuspedagogik i förskolan handlar dels om att förlägga verksamheten utanför de ordinarie lokalerna och dels om att använda omgivningarna som en pedagogisk resurs, inte minst för att lära barnen mer om naturen. Syftet med mitt examensarbete har varit att undersöka hur man kan arbeta med utomhuspedagogik i förskolan. Jag har också velat ta reda på vad pedagoger i förskolan har för inställning till utomhuspedagogik och vad de ser för möjligheter och hinder med ämnet. För att samla in empirin till mitt arbete och få svar på mina frågor har jag gjort kvalitativa intervjuer på två olika förskolor. Den ena förskolan har en riktning mot utomhuspedagogik och den andra är en ”vanlig” kommunal förskola. Denna jämförelse gjorde jag för att se om attityden och inställningen till utomhuspedagogik skiljer sig mellan pedagogerna på förskolorna. Resultatet av min undersökning visar att de intervjuade pedagogerna ser utomhuspedagogik som något positivt och något som de använder sig av i verksamheten mer eller mindre. Har pedagogerna själva positiva tankar om naturen och att vistas utomhus överförs detta till barnen. De hinder som pedagogerna ser är oftast saker som pedagogerna själva inte kan påverka i någon större utsträckning, men att de i övrigt inte ser hindren utan möjligheterna istället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)