Jämförelse av känslighet mot olika betalaktam-antibiotika hos samhällsförvärvade meticillin-resistenta Staphylococcus aureus isolat i Örebro län med Etest på Mueller Hinton agar.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Hälsoakademin

Författare: Cecilia Germel; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)