It’s a man’s world - En kvalitativ semiotisk studie om identitetsskapande och maskulinitet på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte ämnar att skapa en djupare förståelse för hur maskulinitet konstrueras samt reproduceras. Teori: Vår referensram utgår ifrån Connells Hegemoniska maskulinitet, Hirdmans Genusteori, Socialisation, Social Identitet, Maskulin homosocialitet Metod: En kvalitativ semiotisk bildanalys innehållande sju kända svenska profilers Instagramkonton. Material: Vi har använt oss av sju profilers Instagramkonton, därtill innehåller studien även en bilaga i form av ett analysschema. Resultat: Resultatet har visat att majoriteten av profilerna visar på ett heteronormativt maskulint beteende. Detta bekräftas genom analyser på kroppsspråk, vinklar och bilder som fokuserar på framgång samt den heteronormativa relationen. Vi kan även se att alla profiler bryter den heteronormativa normen genom att exempelvis uppvisa sentimentala inlägg som påvisar en känsligare sida alternativt genom att driva med den stereotypiska normen genom humor. Vi kan därmed se spår av en ny och mer accepterande modern maskulinitet där man vågar ta ett steg åt sidan och bryta mot samhällets normer genom att visa upp detta på sina sociala medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)