Från icke revisionspliktiga bolagsledares perspektiv : Från icke revisionspliktiga bolagsledares perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund När revisionsplikten avskaffades för mindre bolag under år 2010 gjordes detta med argument om att revisionen var en stor kostnad för de mindre bolagen, som ofta har mindre resurser. Efter avskaffandet gavs mindre bolag möjligheten att själva bestämma vilka ekonomiska tjänster som skulle köpas in. Något som beskrevs som en strukturell förändring inom branschen och som medförde ett ökat ansvar och ökade karriärmöjligheter inom professionen redovisningskonsulter. Men vad är anledningen till att redovisningskonsulter idag anlitas vid mindre bolag, som idag har valt bort revisorn? Syfte Syftet med studien är att utforska varför icke revisionspliktiga mindre bolag väljer att anlita en redovisningskonsult samt hur dessa mindre bolag upplever att redovisningskonsulten genererar värde till organisationen. Metod Studien har utförts genom en kvalitativ metod med ett deduktivt synsätt. Samtliga empiriska data utgörs av primärdata och har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer. Slutsats Mindre bolag saknar ofta den kunskap och tid som krävs för att internt sköta bolagets ekonomi. Genom redovisningskonsulten sparas även tid och indirekt pengar, vilket gör att kärnverksamheten kan prioriteras. Vidare framkommer att det upplevda värdet är: förmedlad seriositet, trovärdighet och upplevd trygghet, vilka alla genereras av bolagets redovisningskonsult.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)