Skillnader i kommunalt valdeltagande : Resurser, mobilisering och attityder

Detta är en M1-uppsats från Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

Författare: Oliver Rolands; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie tar sin utgångspunkt i de lokala skillnader som finns i valdeltagandet i Sverige. Syftet är att undersöka varför valdeltagandet i val till kommunfullmäktige skiljer sig åt mellan olika svenska kommuner. För att uppnå detta syfte används tre förklaringsperspektiv, nämligen resurser, mobilisering och attityder. Studiens övergripande frågeställning är därmed hur sambandet ser ut mellan kommuninvånarnas resurser, mobilisering och attityder samt valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige 2018. De tre förklaringsperspektiven tilldelas fyra operationella indikatorer vardera. Information om dessa hämtas framför allt från webbtjänsten Kolada. Med hjälp av statistiska analyser undersöks sambanden mellan de operationella indikatorerna och valdeltagandet. Resultatet visar att det finns tydliga samband mellan dessa och att förklaringsperspektiven i hög grad kan förklara de lokala skillnaderna i valdeltagandet. Vidare visar resultatet att mobilisering är det förklaringsperspektiv som har störst förklaringskraft.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)