Give me Moore - I hate being Solo : en jämförande analys ur informationsdesignperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning:

I den här uppsatsen har jag analyserat tre tidningsartiklar från herrtidningen Moore, och tre tidningsartiklar från tjejtidningen Solo. Jag har analyserat en artikel i varje nummer, så totalt har jag använt sex tidningar. Utöver artiklarna har jag också analyserat två av tidningarnas omslag. Efter analyserna har jag gjort jämförelser mellan de båda tidningarnas artiklar och omslag för att se om det går att påvisa några skillnader, men även likheter.     Min avsikt med att göra det här var att bevisa vetenskapligt att skillnader finns i tidningarnas informationsdesign, alltså deras bilder, texter och layout. Jag har analyserat artiklarna efter en ganska strikt modell, men även tagit mig friheten att välja bort eller lägga till vissa element i modellen beroende på vilken sorts artikel jag analyserat.    Efter mitt arbete har jag upptäckt att flera bevisningsbara skillnader föreligger, men även att artiklarna och omslagen har gemensamma drag på flera plan. Några av skillnaderna var till exempel att Moores artiklar ofta var mer ironiska, sarkastiska och även mer slangartade och med visst innehåll av ”fult språk”. Omslaget visade sig också vara mer aggressivt i sina färgskalor, i den mån att färgerna var mer mättade än på Solos omslag. Att en tydlig ämnesskillnad föreligger i textpuffarna på omslaget är också tydligt. Denna ämnesskillnad tycks vara målgruppsberoende, då tidningarna har två helt olika målgrupper.    De likheter jag har funnit är främst på textuell nivå. Procentantalet långa ord är till exempel ofta nästan identiskt mellan flera av de jämförda artiklarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)