Ätstörning och personlighet - personlighetsbedömning med PID-5 på en ätstörningsmottagning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Lisa Eriksson; [2017-04-05]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Decennier av forskning visar på samband mellan personlighet och ätstörning vad gäller såväl insjuknande som behandlingsutfall. Studiens syfte var att pröva ett nytt skattningsformulär, The personality inventory for DSM-5 (PID-5), för att undersöka personlighetsdrag hos kvinnor med ätstörning och pröva formulärets användbarhet i terapeutisk behandling. I denna kvantitativa studie har 40 kvinnor med ätstörning jämförts med en ickeklinisk population och en blandad klinisk psykiatrisk population kvinnor. Resultatet blev att kvinnorna med ätstörning skattade högre än den ickekliniska kontrollgruppen på personlighetsdomänerna Negativ affekt, Avstängdhet och Dysinhibering. De skattade lägre än den kliniska populationen kvinnor på majoriteten personlighetsdrag. Studien visar på PID-5:s användbarhet vid planering av terapeutisk behandling med ätstörningspatienter. Ytterligare studier är önskvärda för att pröva PID-5 på en större ätstörningspopulation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)