Akupunkturbehandling vid migrän : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Enligt ”the Global burden of disease 2015” är migrän den tredje ledande orsaken tillfunktionshinder hos kvinnor och män under 50 år, i världen. I Sverige är prevalensen för migrän 14%. Orsaken till migrän är okänt. Kartlagt är att det finns neurofysiologiska, vaskulära och ärftliga komponenter. Migrän läkemedelbehandlas i allmänhet. De fysioterapeutiska åtgärderna är få och i regel inriktade på olika livsstilsfaktorer. Akupunktur skulle kunna vara ett behandlingsalternativ om det finns forskning som styrker dess effekt. Syfte: Genom att granska randomiserade kontrollerade studier som rör akupunkturbehandling vid migrän hos vuxna, skapa en bild av tillförlitligheten till interventionen och dess eventuella effekter på smärta, livskvalitet, migränanfallens frekvens och duration. Metod: Detta är en litteraturstudie och sökningen gjordes i databaserna Pubmed och Cochrane, populationen var vuxna med migrän, med eller utan aura. Kvalitetsgranskningen av studierna skedde med PEDro-skalan och den sammanvägda tillförlitligheten till resultaten graderades med GRADEstud. Resultat: Sökningen resulterade i sju artiklar, vilkas intervention var akupunktur enligt traditionellkinesisk medicin. Artiklarna var av måttlig till hög kvalitet, 4–9 poäng, och den sammanvägdatillförlitligheten till effekten av akupunkturbehandling graderades som måttligt hög för livskvalitet och antal migrändagar, och som låg för smärta och antal migränanfall. Sammanfattning: Vid jämförelser med tidigare forskning var samstämmigheten låg gällande tillförlitligheten. Fler studier av hög kvalitet behövs för att med säkerhet kunna uttala sig om akupunkturbehandlingens effekt vid migrän hos vuxna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)