ATT BLOGGA OM SIN SJUKDOM - Ett nytt sätt för sjuksköterskor att bemöta och kommunicera med patienter?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Karin Fahlgren; Tone Magnussen; [2015-12-03]

Nyckelord: blogg; cancer; vård; ung; kommunikation;

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor kan känna sig oförberedda efter sin utbildning vad gäller kommunikation och bemötande kring patienter med svår sjukdom. Sociala medier fortsätter även att expandera och många patienter bloggar idag om upplevelser kring deras sjukdom och behandling. Sjuksköterskor behöver därför ta ställning till denna situation, samt öka förståelsen och kunskapen om patienters bloggande enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning och etiska kod. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur personer med livshotande sjukdom skriver i sina bloggar om sjukdomserfarenheter. Metod: Fem bloggar har analyserats genom studien som är genomförd utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framförs fyra teman och sju subteman. Temat Att bli väl/illa bemött i svåra situationer visar hur personerna har upplevt bemötande utav sjukvårdspersonal. Gott bemötande kan innebära att känna sig omhändertagen, vilket ger kraft. Att bli illa bemött i en svår situation har beskrivits som något som kan ge känslan av att vara i vägen. Temat Att kommunicera visar sig vara något som har stor betydelse för personerna vad det gäller att få bra information och på så vis undvika att skapa oro. Temat Att känna hopp/lidande i mötet med vården, beskriver hur stor påverkan vårdpersonalen kan ha på patienter. Temat Att genomgå livshotande sjukdomstillstånd beskriver att acceptans kan ske när de klarar av att hantera sin diagnos. Slutsats: Dessa personer uttryckte känsla av hopp, stöd och trygghet från sjukvården, men även känslor av ensamhet, att vara i vägen och att inte bli omhändertagen av sjukvården. Med hjälp utav det resultat som framkom i studien, kan sjuksköterskor få en inblick i patienters upplevelse av kommunikation och betydelsen av detta och utifrån det, kunna bemöta patienterna på bästa möjliga sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)