Ett psykologiskt perspektiv på patienter med handikappande tinnitusbesvär

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

Författare: Kristina Larsen; [2015]

Nyckelord: Tinnitus; Alexethymia; Tinnitus; Alexitymi;

Sammanfattning:

Psykologiska faktorer har betydelse för besvärsupplevelen av tinnitus och paralleller kan dras till upplevelsen av kronisk smärta. Den här studien undersöker alexitymi, som innebär en svårighet att uppfatta och uttrycka känslor, förekomsten av svåra livshändelser och depressions- och ångestbenägenhet hos normalhörande personer med handikappande tinnitusbesvär. Studiens huvudfokus är att undersöka förekomst av alexitymi. Därtill undersöks faktorerna förekomst av svåra livshändelser och ångest- och depressionsbenägenhet. Totalt 49 normalhörande patienter som sökte vård på Hörsel- och balanskliniken, och uppfyllde gränsvärdet 57 för handikappande tinnitusbesvär enligt THI (Tinnitus Handicap Inventory) fyllde i självskattningsformulären, HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) och TAS(20) (Toronto Alexithymia Scale) och 54 personer som inte var patienter fyllde i HADS och TAS(20). Studien visade att graden av alexitymi var signifikant högre bland patienter med handikappande tinnitus än i kontrollgruppen. Förekomsten av svåra livshändelser var liksom graden av depression och ångest signifikant högre bland patienter med handikappande tinnitus än i kontrollgruppen. Undersökningsgruppen består enbart av personer som har skattat sina tinnitusbesvär högt och är på det sättet unik. Utöver en högre förekomst av alexitymi har de i genomsnitt också skattat högt på depression, ångest och förekomst av svåra livshändelser. Detta indikerar ett behov av psykologiska insatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)