"Det kanske inte finns någon där" : En tematisk analys av forskning om Ingmar Bergman och religion

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Denna rapport är en metaanalys av forskning inom fältet film och religion som handlar Ingmar Bergman och religion. Syftet är att redogöra för framträdande religiös tematik i forskning om Ingmar Bergmans filmer. Metoden som har använts kan kallas för ”en tematisk analys av en litteraturöversikt”. Källmaterialet som ligger till grund för analysen utgörs av två vetenskapliga artiklar, ett kapitel ur en monografi samt ett antologibidrag. De teman som lokaliserats i litteraturen utgörs av tre huvudteman: ”religiöst berättarmönster”, ”Gud” och ”människans helighet”. ”Religiöst berättarmönster” har två sub-teman: ”bikt” och ”konst och religion” och ”Gud” utgörs av två sub-teman: ”en frånvarande och tyst Gud” och ”en tvetydig inställning”. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)