Svenska kyrkan : En explorativ studie om konflikter inom Svenska kyrkan

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

Författare: Neruda Güngören; Tony Stigsson; [2010]

Nyckelord: Svenska kyrkan; konflikter; ledarskap;

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att utifrån given struktur och organisation, befintlig personal och medarbetare, identifiera och analysera de mest väsentliga konfliktområdena inom Svenska kyrkan och söka förklaringar till dessa utifrån organisatoriska och/eller ledarskapsmässiga faktorer.Vi har funnit att den kritik som riktats mot Kyrkan de senaste decennierna kvarstår än idag. Den stora, komplicerade och byråkratiska organisationens tvedelade karaktär, i en synodal och en andlig struktur samt det svaga individuella ledarskapet och en oförmåga att hantera konflikter utgör källa till de flesta konflikter. Det pågår en maktkamp inom organisationen och biskoparnas marginalisering från makten kan ses som ett exempel. Den demokratiska linjens inflytande är starkt och påverkar i många stycken även det andliga arbetet. Organisationen har inte förmåga att förändra sig, att anpassa ledning och struktur efter de nya förhållandena, att möta kraven på modernt ledarskap och att möta förändringar i en allt mer sekulariserad omvärld, vilket kan förklaras med svagt ledarskap, otydlig ledningsstruktur och oförmåga att implementera fattade beslut. Framgångsrika organisationer kräver ett tydligt ledarskap, föregångsmannaskap och en tydlig värdegrund. Vår uppfattning är att den individuella friheten är för generös, kontraproduktiv och konfliktskapande. En organisations mål och uppgift är ett av de viktigaste instrumenten för att utveckla och anpassa en organisation. Vi har mycket svårt att se kopplingen mellan uppgift och organisation inom Svenska kyrkan. Vår uppfattning är att verksamheten skulle vinna på att reformeras helt eller delvis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)