Sjuksköterskans erfarenheter av att främja patientdelaktighet för en personcentrerad vård inom kommunal hemsjukvård : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Den svenska hälso- och sjukvården eftersträvar att arbeta personcentrerat. En del i att arbeta personcentrerat är att patienten ska få vara delaktig. Att arbeta med patientdelaktighet i hemsjukvården kan vara utmanande eftersom sjuksköterskan har regler och rutiner att följa. Om inte patientdelaktighet främjas riskerar det att patientens vård inte blir personcentrerad och därmed möter den kommunala hemsjukvården inte lagstadgade krav. Syfte: Att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att främja patientdelaktighet för att uppnå en personcentrerad vård inom kommunal hemsjukvård. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv design valdes för att svara på studiens syfte. Datamaterialet inhämtades genom åtta semistrukturerade intervjuer med fem distriktssköterskor och tre sjuksköterskor. Datamaterialet analyserades inspirerat av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys.   Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier och åtta underkategorier.  Sjuksköterskorna beskrev hur de arbetar för att bjuda in patienten i mötet, det gjordes genom att skapa och upprätthålla ett förtroende i mötet med patienten, lyssna in patienten, samarbeta med patienten, delge information, ge tid för patienten och att se patientens resurser. Sjuksköterskorna lyfte organisationens betydelse, hur de hade lagar och riktlinjer att följa och hur samverkan skedde både med och utan patienten. Slutsats: Patienten ska få tillåtas vara en aktiv medskapare i sin vård. Det finns en förbättringspotential för hur vården ska arbeta med patientdelaktighet för att möta lagstadgade krav. Det finns en otydlighet om vad patientdelaktighet innebär och sjuksköterskorna behöver vägledning och stöd från organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)