SPRÅKLIGA OCH KULTURELLA BARRIÄRER INOM VÅRDEN - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Migrationen har gjort att vården omfattas av patienter med differerandespråkkunskaper. Sjuksköterskan ska enligt lagen erbjuda lika vård trots omständigheterna.Kommunikation är grunden för lika vård så när språkbarriärer föreligger försvårar detsjuksköterskans arbete utifrån kärnkompetenser och International Council of Nurse´s etiskakoder. Det är därför viktigt att lyfta fram forskning kring språkbarriärers påverkan på vårdenför att sjuksköterskan ska kunna erbjuda patienter en kvalitetssäker vård. Syfte: Beskrivasjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med patienter med invandrarbakgrund närspråkbarriärer föreligger. Metod: En strukturerad litteraturöversikt har använts varav 15artiklar med kvalitativ forskningsansats valts utifrån datainsamlingen. Dataanalysen har gjortsutifrån en helhetssyn över artiklarna som sedan bildat delar. Därefter har en ny helhet skapats.Resultat: I samband med dataanalysen identifierades tre huvudteman: konsekvenser avspråkbarriärer för sjuksköterskan, tolkens betydelse och metoder för alternativ kommunikation.I resultatet framkom det att sjuksköterskan stod inför en rad olika utmaningar som hade ennegativ påverkan på sjuksköterskans arbete när språkbarriärer förelåg. Det rådde delademeningar över hur språkbarriärer skulle hanteras på bästa sätt. Slutsats: För att sjuksköterskanska kunna utföra en holistisk vård behöver kommunikationen ske effektivt. Därmed är det av vikt att sjuksköterskan blir införstådd för vilka konsekvenser som språkbarriärer kan utgöra, samt de kulturella aspekternas signifikans i det vårdande mötet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)