Barns förmåga att hantera, påverkar det företags sätt att agera?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbetets titel: Barns förmåga att hantera, påverkar det företags sätt att agera? - En kvalitativ studie om hur en mediebyrå och två influencernätverk beaktar barns förmåga att hantera reklam vid influencer marketing Seminariedatum: 2019-06-05 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Siri Lindgren, Ebba Petersen, Emma Sandin Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Ansvar, Barn, Influencer Marketing, Reklam, Sociala medier Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur en mediebyrå samt två influencernätverk tar barn i beaktning vid marknadsföring via influencers på sociala medier. Metod: En kvalitativ multipel fallstudie med ett hermeneutiskt-fenomenologiskt synsätt har genomförts. Forskningsansatsen är abduktiv. Primärdata, som analysen bygger på, har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: De teorier som har studerats i uppsatsen är Persuasion Knowledge Model, Theory of Cognitive Development, Social Cognitive Theory of Mass Communication och Tvåstegshypotesen. Empiri: Empirin som analysen utgår ifrån är insamlad genom sju semistrukturerade intervjuer med tre olika företag. De intervjuade företagen är Beatly, Starcom och United Screens. Empirin har även kompletteras med information om lagar och praxis gällande barn och marknadsföring. Resultat: Uppsatsens resultat visar att Beatly, Starcom och United Screens tar barn i beaktande vid utformandet av kampanjer. Företagen utgår från de institutionella ramverk som de behöver förhålla sig till, men sett till den påverkan de har på barn bör de ta ett större ansvar då uppsatsens valda teorier visar att barn inte har utvecklat förmågan att hantera reklam än.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)