Färgnedärvning hos får och färgernas inverkan på hälsa och produktionsegenskaper

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

Sammanfattning: Annorlunda färger på djur har fascinerat människan i alla tider. På många husdjursslag har färgen ingen direkt betydelse för produkten utan har ett mer estetiskt syfte. Detta gör fåren till ett unikt husdjur då vit färg länge har varit av ekonomisk betydelse och hos ullproducenter världen över ser man ofta bara vita fårflockar. Trots detta dyker då och då färgade lamm upp och ger en ekonomisk förlust då färgad ull inte betalas lika bra. Vit färg har dock visat sig ge störningar i form av fertilitetsproblem och detta har gjort att många ullproducenter istället inriktat sig på färgade får med naturfärgad ull. Hos det svenska gotlandfåret, som används för produktion av pälsskinn, är jämn grå färg av stor vikt. Kornighet, sk. ’peppar och salt’, är ett problem. Trots låg arvbarhet har man funnit att det skulle kunna gå att avla för jämnare färg på gotlandsfår, även om större avkommegrupper efter baggarna behövs för att kunna minska frekvensen av ’peppar och salt’. I litteraturen diskuteras även möjligheten att man på vita får kan avla för bättre fruktsamhet. Det finns två typer av färgpigment, eumelanin (svart & brunt) och feomelanin (gult och rött). Melanin produceras i färgceller, melanocyter, som tillverkas i neurallisten och vandrar ut i huden under fosterstadiet. Typ av melanin och dess produktion på olika delar styrs av olika loci. I A-locus, som är det ekonomiskt viktigaste locuset, finns alleler som styr produktion och utbredning av eumelanin. I B-locus bestäms typ av eumelanin, svart eller brunt. Totalt känner man idag till elva loci som påverkar fårens färger, sju av dem presenteras här. Att känna till hur fårens färger nedärvs och vilka andra egenskaper som kan vara kopplade till vissa färger är viktigt både för professionella lammproducenter och för hobbyuppfödare. Både för att undvika och för att selektera för avvikande färger. Det finns ännu inte så mycket kartläggning av de gener som styr fårens färger och mer forskning behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)