Mångfaldsarbete - inkluderande men också styrande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Vad: ​Kandidatuppsats VT 2018. Lunds Universitet, Campus Helsingborg, institutionen för service management och tjänstevetenskap. Titel: Mångfaldsarbete - inkluderande men också styrande. En fallstudie om hur inkludering och styrning i mångfaldsarbete skapar mening i Stena Fastigheter Malmö. Syfte och frågeställningar: ​Syftet är att undersöka hur styrning och inkludering sker som parallella processer i mångfaldsarbete och hur detta blir meningsskapande för organisationen. Vi utgår från följande frågeställningar: Hur framställs organisationens mångfaldsarbete som både inkluderande och styrande? Hur bidrar mångfaldsarbete till meningsskapande för organisationen? Teori och metod: ​Studien utgår från teorier om social inkludering, kommunikativ interaktion, styrning, övervakning och meningsskapande vilka presenteras i teorikapitlet. Studien har en kvalitativ forskningsstrategi och empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Analys: Empirin och analysen har framhävt respondenternas upplevelse av organisationens mångfaldsarbete där teman som boendedialog, läxhjälp, sommarjobb och självförvaltning uppkommit. Utifrån valda teorier kan vi urskilja hur arbetet uppfattas som både inkluderande och styrande. Vi ser även hur dessa processer blir meningsskapande för organisationen. Slutsatser: ​Styrningen av hyresgäster blir grunden till mångfaldsarbetet och bidrar till inkludering vilket synliggör hur styrning och inkludering går hand i hand. Vidare uppstår meningsskapande i det inkluderande och styrande mångfaldsarbetet, både i individuella och gemensamma kontext, och i känslan av att de anställda gör skillnad för hyresgästerna. Nyckelord: ​Mångfaldsarbete, social inkludering, kommunikativ interaktion, styrning, övervakning, meningsskapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)