Immunokemiska analyser på Siemens ADVIA Centaur XPTTM : Stabilitet över tid och jämförelse av analyser i plasma och serum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Vid utförande av immunokemiska analyser används serum och plasma. Advia Centaur XPT är det instrument som används på Centrallaboratoriet Universitetssjukhuset Örebro inom immunokemi. Metoden baseras på kemiluminescens med mono- och/eller polyklonala antikroppar och akridiumester som utgör basen för detektion med direkt kemiluminescens. Instrumentet använder två typer av metoder: sandwichmetod och kompetitiv metod. Studien gick ut på att utföra analys av thyroideastimulerande hormon, fritt tyroxin, fritt trijodtyronin, thyroid peroxidas antikroppar, ferritin, pro B-typ natriuretisk peptid och högkänslig Troponin I på serum och plasma från 25 individer, vid 0-tidpunkt och efter 24, 48 och 72 timmar. Analysresultaten och skillnaderna mellan de två matriserna och tidpunkterna utreddes för statistiskt signifikanta och medicinskt betydelsefulla skillnader. De flesta analyterna visade stabilt resultat över tid och att de kan sparas och analyseras fram till 72 timmar, förutom TPO-antikroppar som verkar vara en instabil och känslig analys. Resultatet av jämförelsen mellan serum och plasma visade inte signifikant skillnad varför det går att övergå till alternativ matris serum/plasma i fall originalmatrisen (serum/plasma beroende på analys) saknas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)