Orsaker till Irakkriget - Interimperialistisk konkurrens eller maktkamp mellan suveräna stater?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Abstract En förklaring till Irakkriget tror vi inte kan finnas i vare sig retoriken eller i påståendet om att det var ett folkrättsligt legalt internationellt sanktionerat krig. Detta är en teoriprövande studie där de två teoretiska perspektiven i statsvetenskaplig internationell politik; Marxism och Realism undersöks, vi vill se om de bättre kan förklara varför USA invaderade Irak. Huvudproblemet i uppsatsen är att identifiera orsakerna till varför Irakkriget blev ett faktum. Vi går i b-uppsatsen igenom olika perspektiv inom respektive skola och redogör i kortfattade drag för dess synsätt. Vi har samlat in material både om Irakkriget i sig och om de teorier vi vill pröva. Utifrån vår förstålelse för teorierna tolkar vi händelseutvecklingen i Irak och försöker förklara den. Vi har kommit fram till att båda teorierna har sina poänger och att de påminner om varandra i relativt stor utsträckning. Men i realismen är det staten som är huvudaktören och i marxismen ä det ytterst de olika klasserna som är aktörer. Nyckelord: Realism, marxism, imperialism, maktbalans, Irakkriget, hegemoni

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)