Är den fria bevisprövningen hotad?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: En grundprincip inom svensk processrätt är den fria bevisprövningen. Den fria bevisprövningen framstår dock inte som helt självklar genom inflytande från främst europeisk rätt. I denna uppsats undersöks principen om fri bevisförings ställning vid konflikter mellan nationell rätt och internationella överenskommelser. Undersökningen görs genom klarläggande av praxis från Europadomstolen och Högsta domstolen. Till undersökningen används även förarbetet till Konkurrensskadelagen som diskuterar prioriteringen mellan krav från kommittédirektiv och den fria bevisprövningen. Genom undersökningen och kartläggningen av gällande rätt dras slutsatsen att det rör sig om motstående intressen. Principen om fri bevisföring får ibland anpassas för att andra intressen värderas högre så som artikel 3 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter som ger rätten till att inte bli utsatt för tortyr eller omänsklig behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)