Synliggörande av lärande i fritidshem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur fritidslärare beskriver lärandet som sker på fritidshemmet och om och i så fall hur de arbetar för att synliggöra det lärandet. Vi har utgått ifrån Jensens (2011a:b) definitioner av olika former av lärande, då respondenterna i vår empiri använde sig av olika begrepp för samma fenomen. Vi har även valt att använda metakognition som ett sätt att se lärandet som sker på fritidshemmet och identifiera synliggörandet. Vi har genom semistrukturerade intervjuer med personal på fritidshem samlat in empiri. Med empirin har vi fått fram resultatet att fritidslärarna ser lärandet på fritidshemmet som en motsats till det formella lärandet i skolan. De beskriver ett mer informellt och ibland ett icke-formellt lärande som sker på fritidshemmet. Det framkom även i undersökningen att fritidslärarna synliggör sin verksamhet och därigenom lärandet på flera olika sätt. Sättet det synliggjordes på varierade beroende på situationen och den tilltänkta mottagaren, det vill säga att samma sätt att synliggöra inte används för eleverna som för skolledningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)