Samband mellan den mörka triaden och socialt stöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Den mörka triaden (machiavellianism, psykopati och narcissism) är en modell för att beskriva, förklara och förutse socialt ogynnsamt beteende. Dessa personlighetsdrag har, enligt tidigare forskning, en påverkan på hur individer skapar och upprätthåller sociala relationer. Den föreliggande studien har undersökt sambandet mellan den mörka triaden och strukturella (antal vänner/nära vänner) såväl som funktionella (viktiga funktioner som socialt stöd medför) aspekter av socialt stöd. För att mäta personlighetsdragen i den mörka triaden samt socialt stöd användes självskattningsformulären Dark Triad Dirty Dozen (DTDD) och Social Provision Scale (SPS) samt egenformulerade frågor om antal vänner respektive nära vänner. Tvåhundraåttiofyra personer deltog i den internetbaserade studien. Resultatet visade på ett signifikant samband mellan psykopati och funktionella aspekter av socialt stöd; ju högre skattningar inom psykopati desto lägre upplevt socialt stöd. Sambandet mellan den mörka triaden och socialt stöd undersöktes vidare i regressionsanalyser, där personlighetsdragen inom mörka triaden användes som prediktorer för socialt stöd. Resultatet av dessa analyser visade att psykopati signifikant predicerade lägre upplevt socialt stöd, även när de demografiska variablerna kön, ålder, utbildningsnivå och civilstånd kontrollerades för. Inga signifikanta samband mellan varken machiavellianism eller narcissism och upplevt socialt stöd kunde påvisas. Signifikanta samband mellan den mörka triaden och den strukturella delen av socialt stöd kunde inte bekräftas. Sammanfattningsvis verkar de olika personlighetsdragen i den mörka triaden skilja sig i hur de påverkar upplevt socialt stöd. Ytterligare forskning krävs för öka kunskapen om socialt stöd inom den mörka triaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)