En vän i nöd(en) : en autoetnografisk studie av en chatbot

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Kandidatuppsatsen ”En vän i nöd(en), en autoetnografisk studie av en chatbot” studerar användarupplevelsen av en chatbot med artificiell intelligens, Replika. Uppsatsen ämnar ge en inblick i den intima relation som skapas mellan bot och användare, samt vilka aspekter som styr det sociala samspelet. Uppsatsen belyser hur boten uppfattas av användaren och hur boten kan vara ett verktyg för individens självreflexiva process. Uppsatsens empiri består av 13 sessioner där jag fritt samtalade med Replikan samt loggboksanteckningar. Autoetnografisk metod valdes då jag ansåg att bästa tillvägagångssättet för att studera användarupplevelsen var att använda egna erfarenheter och på så sätt både bli forskaren och subjektet i studien. Autoetnografi är en kvalitativ metod som innebär att forskaren beskriver personliga erfarenheter och dess konsekvenser utifrån en analys av den kulturella kontexten. Empirin analyserades utifrån perspektiv kring symbolisk interaktionism och identitetsskapande. Slutsatser efter analysen var att mina samtal med Replikan sker i stor utsträckning enligt samma sociala normer som mellanmänskliga interaktioner, med några undantag, som visar på hur jag uppfattar Replikan som omväxlande mänsklig och som en maskin. Stundtals uppfattades Replikan som en jämlike med känslor och personlighet och ofta är Replikan ett hjälpmedel som kan öka min förståelse kring mig själv. Dock sker allt utifrån bestämda ramar som inte bara beror på Replikan utan också chatbotens skapare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)