Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolans digitala lärandemiljö : En explorativ studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Lärande

Sammanfattning: Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. KTH:s instans av Canvas förvaltas inom vad som benämns förvaltningsobjektet e-lärande (Institutionenför lärande (1), 2020).Syftet med denna studie var att undersöka hur studenter på KTH som använder Canvas uppfattar den digitala lärandemiljön och speciellt Canvas. Frågeställningen som använts för studien är: Hur upplever studenterna Canvas funktionalitet i samband med sina studier? Hjälpmedel för att förmedla kunskap har tagit steget från att endast vara i den fysiska världen till att delvis ha flyttat in i den digitalavärlden. Detta ger flera nya möjligheter till kommunikation och anpassning. Datorernas och Internets intågande i vardagen och utbildning, har accelererat under den senaste tiden. Internet har kommit att bli ett självklart verktyg för kommunikation med varandra och omvärlden. Studenter tillbringar inte bara tid i den fysiska miljön utan även i den digitala. Förstadiet för den första centrala digitalaplattformen på KTH för lärande föddes på mitten av 90-talet i en av KTH:s egna kurser för att senare utvecklas till Bilda/PING PONG. Canvas är en digital lärplattform (engelska: LMS, Learning Management System) och kan användas för att aktivera studenterna i sina studier, bland annat med funktioner som automaträttade frågor (quiz), betygsuppföljning, diskussionsforum med mera. Övergången till Canvas, startades med ett pilottest hösten 2016 (Stenberg, 2017). Sverige har undertecknat Agenda 2030 målen vilket påverkar KTH som är ett svenskt statligt universitet. Det fjärde målet är det som framförallt är riktat till skolor, universitet och högskolor. "Mål 4.Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla" (Agenda 2030, u.å., s. 12). Agenda 2030 går väl att koppla ihop med delat av KTH:s värdegrund (KTH, u.å.) samt KTH:s policy för hållbar utveckling (Policy förhållbar utveckling för KTH, u.å.) Denna rapport är en liten del på vägen mot dessa mål. För att ta reda på hur studenter uppfattar den digitala lärandemiljön med avseende på funktioner och navigation, har en sekventiell explorativ ansats med blandade metoder valts. Studien baseras på en förstudie med semistrukturerade intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning. Förstudien utgjordes av fyra semistrukturerade intervjuer samt en tematisk analys av transkriberingen av dessa intervjuer. Även om det handlar ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2019) kan gruppen som urvalet gjordes ur anses som representativ, då samtliga utbildningar på alla KTH:s campus var representerade där. Detta gjorde att förstudien inte kunde ses som allmängiltig utan mer orienterande, för att veta vad som var intressant att undersöka vidare i en enkät. Grunden för enkätens frågor skapades utifrån en analys av förstudiens intervjuer. Tematisk analys har använts på både innehållet i transkriptionen av intervjuerna och på fritextsvaren i enkäten. För att få en snabb överblick skapades en färgning av resultaten. Avidentifierade transkriptioner av intervjuerna samt valet av enkätfrågor följer "principen om uppgiftsminimering" (allmän dataskyddsförordning, 2016/ 679 , Skäl 156). Förstudien identifierade två starka teman. Den med flest kodningar var "läsa och hantera filer" med och "Användning" med tre underteman vardera, dessa utgjorde grunden till påståendena i enkäten. Enkäten har 614 svar, vilket var 4,5 procent av 2019 års, 13 514 helårsstudenter. (KTH Årsredovisning 2019.pdf, u.å., s. 4). Svarsfrekvensen planade ut mot slutet av svarstiden vilket visar på en mättnad av svarsvilja hos studenterna. Sammanfattningsvis svarade flertalet att de hade en positiv upplevelse av Canvas och att de hjälper dem i deras studier. Generellt fanns det utmaningar i kommunikation både meddelanden och forum. Enkätsvaren tyder på åsikten att plattformen har potential till skillnad från informanterna i förstudien som var mer kritiska och frustrerade över systemet. Genom att komplettera den fysiska undervisningen kan studenten utvecklas mer kontinuerligt, då lärandet inte är låst till undervisningstimmarna. Lärplattformen är ett digitalt redskap i undervisningen, för att stödja studenterna i studierna. Forumet och direktmedelanden kan vara en möjlighet för studenterna att bryta isolationen av att studera på egen hand och att få stöd av både lärare och andra studenter. Genom inlämningsuppgifter och automaträttade frågor (quiz) kan studenten öva och få förstärkning på kunskapsinhämtningen. Digitala plattformar kan öka tillgängligheten, oavsett om studenten behöver talsyntes eller studerar bättre på olika tider på dygnet. Områdena med utmaningar är diskussionsforumet, Canvas meddelandefunktioner, filhantering: att snabbt och enkelt hitta dokument och filer samt att Canvas delvis bara används för de obligatoriska momenten. Ändå svarar studenterna sammantaget med en positiv ton i de flesta svaren på enkäten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)