Implementering, på gott och ont

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Inom hälso- och sjukvård pågår ett ständigt förändringsarbete, både vad det gäller metoder och arbetssätt. Då båda författarna har många års erfarenhet som sjuksköterskor, har vi hunnit vara med om flera implementeringar på våra respektive arbetsplatser. Utifrån personalens upplevelser kan dessa implementeringar vara av både positiv och negativ karaktär. Detta gjorde att tankarna väcktes om vad det var som gjorde att vi upplevde vissa förändringar positiva och andra negativa? Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och hinder sjuksköterskan ser vid implementering av nya metoder eller arbetssätt. Metoden var en kvalitativ intervjuundersökning på tio yrkesverksamma sjuksköterskor. Resultatet visade att många sjuksköterskor upplevde att tiden och informationen var de största möjligheterna men även hindret gällande hur lyckad en implementering skulle bli. Slutsats: Många sjuksköterskor var positiva till implementering, men att man många gånger såg tiden och informationen som avgörande för huruvida lyckad eventuell implementering skulle bli. Det som man även pekade på var att varifrån beslutet än kom, var det viktigt att de som skulle implementera något verkligen såg vinsterna med det nya. Annars tenderade det att misslyckas på grund av bristande engagemang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)