Hemarbetets påverkan på mindre lägenheter : - en konceptuell utformning med fokus på plats för hemarbete

Detta är en Magister-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: År 2020 drabbades hela världen av en pandemi. För att försöka hindra den snabba smittspridningen har Folkhälsomyndigheten sedan mars 2020 rekommenderat arbetsgivare att låta deras arbetsgivare arbeta hemifrån. Samtidigt som vi numera rekommenderas att arbeta hemifrån har bostäderna det senaste åren bara blivit mindre och mindre. Studier visar på att vi kommer vilja fortsätta arbeta hemifrån även efter pandemin, därför tros pandemin bli en vändande punkt för bostadsbyggandet.  Denna studie har som syfte att undersöka om den plötsliga efterfrågan på hemarbete kan komma att påverka bostäders utformning i framtiden samt hur en arbetsplats kan integreras i eller i samband med en bostad. För att besvara syftet har en litteraturstudie, fallstudie samt egen konceptuell utformning gjorts.  Litteraturstudien gjordes för att undersöka studier gjorda angående hemarbete under Covid-19-pandemin samt äldre studier om hemarbete generellt. I litteraturstudien undersöktes även de svenska byggregler som ligger till grund för studierna i fallstudien och planlösningarna som presenteras i resultaten.  I fallstudien undersöks sju olika lägenheter indelade i fyra kategorier: kontorsplats i ett rum i lägenhet, arbetsrum i lägenhet, avskilt kontor i samband med bostad, samt gemensam plats för kontorsplatser i flerbostadshus. Dessa kategorier används sedan även för den konceptuella utformningen.  Den konceptuella utformningen baserades på litteratur- och fallstudien. För att verklighetsförankra resultatet valdes två av de studerade fallen i fallstudien som mall för utformningen. Resultatet blev ett antal olika planlösningar indelade i samma kategorier som fallstudien.  Slutsatsen som kan dras från detta arbete är att det är mycket troligt att Covid-19- pandemin och hemarbete kommer att behöva ändra hur vi bygger bostäder idag. Denna studie visar på ett antal olika sätt som hemarbete kan integreras i eller i samband med en bostad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)