Puckar eller pengar? En fallstudie om när sport och ekonomi möts i budgetprocessen i en elitidrottsförening

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Elitidrottsföreningar befinner sig i en komplex miljö där de måste tahänsyn till både sport och ekonomi vilket kan leda till att konflikter inom organisationenuppstår. Konflikterna synliggörs i budgetprocessen eftersom sporten vill använda resurser föratt nå sportsliga mål men föreningarna har även ekonomiska krav att ta hänsyn till.Syfte: Syftet med denna studien är att studera budgetprocessen när det finns flera olikaorganisatoriska mål och specifikt i studien behandlas hur en elitidrottsförening hanterarsportslig och ekonomisk framgång i sin budgetprocess.Frågeställningar:● Hur hanterar föreningen möjliga målkonflikter i samband med budgeteringen som kanuppstå till följd av olika krav på sportslig och ekonomisk framgång?● Under vilka omständigheter kan en logik vara mer dominerande än den andra och vilkaargument används isåfall för att övertyga den andra logiken?Metod: Studien genomfördes hos en elithockeyförening och är en fallstudie med kvalitativinriktning. Empirin samlades in genom totalt fem stycken intervjuer där respondenterna ärutvalda utifrån yrkesroll.Resultat och slutsatser: Föreningen använder budgeten som ett kommunikationsverktyg därden sportsliga sidan kan informera den ekonomiska och vice versa. Informationen bidrar till attminska risken för eventuella konflikter. Den ekonomiska logiken är mer dominerande dåföreningen lägger stor vikt vid ekonomisk grundförståelse och rekrytering av sportsligpersonal. Extern expertis används av båda logikerna för att skapa argument och trovärdighetför att minska konflikter i budgetprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)