Påverkan av inlärningsstrategier vid ordinlärning. En studie om ordinlärning i svenska som andraspråk av ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Den här uppsatsen handlar om ordinlärning i svenska som andraspråk hos ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet (SI) vid en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Undersökningens fokus ligger på ordinlärningen och påverkan av inlärares ordinlärningsstrategier vid denna process. Ämnet som behandlas är angeläget eftersom ordförrådet är så omfångsrikt och språkanvändningen i skolan förutsätter bl.a. tillgång till ett betydande ordförråd som till stora delar skiljer sig från det som används i vardaglig muntlig kommunikation. Därför spelar inlärarens förmåga att använda olika strategier i mötet med okända ord en viktig roll. Undersökningen är viktig eftersom ordförrådet är så centralt i språket och alla undersökningar som kan fördjupa kunskaperna och förenkla för dem som ska lära sig svenska är viktiga. Studiens syfte är att observera huruvida användningen av olika strategier påverkar elevernas inlärning av ord och fraser samt läsförståelse i svenska som andraspråk. Undersökningens informanter är 10 elever som deltar i SVA-undervisning inom SI. Metoden för undersökningen består av tre delar. Del 1: granskning av elevlösningar i två olika häften ur lärarhandledningen Ordkunskap, Ord om politik och Ord med förstavelser; Del 2: granskning av elevlösningar vid nationella ämnesprov i svenska som andraspråk, delprov B Läsa, och Del 3: en enkätundersökning av vilka ordinlärningsstrategier informanterna menar sig använder sig av. För både undersökningens metodval och analys av dess resultat används i studien teoretiska utgångspunkter från tidigare forskning inom ordkunskap och av ordinlärningsstrategier. Studien visar att inlärare använder sig av många olika inlärningsstrategier och att det finns indikationer på deras positiva påverkan på inlärares resultat i ordkunskap och läsförståelse. Det främsta resultatet är dock att antalet strategier inte är avgörande utan vilken strategi inläraren använder i ett specifikt sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)