Beslutspåverkande faktorer genom anbudsprocessen hos byggföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Problembakgrund: Byggbranschen är en av Sveriges största industrigrenar och har därmed stort inflytande på landets ekonomiska välstånd. Således är byggföretagens framgång av betydelse för Sveriges ekonomi i stort. De beslut som tas gällande vilka anbudsförfrågningar företagen tar sig an spelar en viktig roll för företagens framgång och således är det av stor vikt att ha koll på de faktorer som påverkar besluten. Problemformulering: Vilka faktorer påverkar de beslut som tas i anbudsprocessen hos byggföretag och på vilka sätt påverkar dem? Syfte: Syftet med denna studie är att belysa faktorerna som påverkar de beslut som tas i anbudsprocessen hos byggföretag samt att skapa förståelse för på vilka sätt de påverkar. Metod: Denna uppsats har genomförts utifrån en abduktiv ansats och med en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med respondenter från sex stycken olika byggföretag och dessa har legat till grund för det empiriska material som samlats in. Slutsats: Det är väsentligt för beslutsfattarna i byggföretag att ta hänsyn till flera olika faktorer som kan påverka beslutet om anbudslämning eller ej. De faktorer som identifierats av studien är: erfarenhet, rutiner, beställaren, företagets grad av selektivitet, företagets strategier, förfrågningsunderlaget, risker och möjligheter. Att ta hänsyn till dessa faktorer leder till ett bättre och mer tillförlitligt taget beslut än om ingen fokus alls lagts på de påverkande faktorerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)