Psykisk hälsa hos bröstcanceröverlevare

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Årligen insjuknar globalt cirka en miljon kvinnor i bröstcancer och antalet insjuknanden har ökat, men samtidigt så har överlevnadsprognosen förbättrats till följd av forskningsframsteg. Onkologiska behandlingar är långa och innebär både fysisk och psykisk påfrestning för den drabbade. Hos bröstcancerpatienter som genomgår en pågående behandling föreligger ökad risk för att drabbas av psykisk ohälsa. Kvinnor som avslutat den intensiva behandlingen, upplever i hög utsträckning olika behov som förbisetts av vården. Enligt omvårdnadsteoretikern Phil Barker, så är det ett av sjuksköterskans ansvarsområden att vägleda och stödja patienten vid återhämtningen från sjukdomen. Syfte: Syftet med studien var att studera den psykiska hälsan i form av depression och ångest hos kvinnliga bröstcanceröverlevare som blivit onklologiskt färdig behandlade. Metod: Studien var en litteraturstudie med kvantitativ ansats där resultatet sammanställdes från tio empiriska artiklar. Resultat: Den procentuella andelen bröstcanceröverlevare med depression var 17,0% och andelen med ångest var 32.0%. Ingen större skillnad eller förändring avsende förekomsten av depression och ångest över tid kunde observeras, efter avslutad behandling hos bröstcanceröverlevarna. En förändrad kroppsbild och kronisk smärta i bröstet efter behandling var faktorer som bidrog till en ökad förekomst av depression och ångest. Konklusion: Förekomsten av depression och ångest hos kvinnliga bröstcanceröverlevare som påvisas i resultatet visar såldes på ett omvårdnadsbehov hos studiepopulationen. Omvårdnadsteoretikern Phil Barkers tidvattenmodell anger ansvaret hos sjuksköterskor i alla vårdens instanser att främja den psykiska hälsan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)