Allmänhetens uppfattning och tillit till Blockchain-teknik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: I princip hela IT-världen ser på och häpnar medan Blockchain-tekniken växer. Många spekulerar om fördelar och nackdelar med tekniken. Men hur ser egentligen samhället på detta nya sättet att lagra data på? Det finns väldigt lite forskning på hur Blockchain uppfattas i Sverige, hur tekniken uppfattas och vad folk vet om tekniken. Det har inte heller hittats någon undersökning som tar upp graden av tillit privatpersoner har till Blockchain i Sverige och vad för faktorer det är som påverkar privatpersoners tillit. För att tekniken ska kunna accepteras på en större skala behöver man veta vad privatpersoner och konsumenter tycker om tekniken, annars finns det risk att tekniken inte omfamnas i framtiden. Syftet med denna undersökningen är att, på ett explorativt sätt, ta reda på till vilken grad privatpersoner i Sverige har tillit för Blockchain som teknik. Undersökningen skall också, i ett explorativt syfte, identifiera faktorer till varför den svenska befolkningen litar mer eller mindre på Blockchain. Studien använder sig av både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingstekniker. Det utfördes en kvalitativ studie i form av personliga intervjuer för att ta reda på vad privatpersoner vet om Blockchain, och vad folk anser är viktiga faktorer som påverkar deras tillit för tekniken. Den kvalitativa undersökningen utfördes för att säkra att den sedan kvantitativa undersökningen fick in så pålitlig data som möjligt. Den kvantitativa undersökningen var en enkätstudie. I enkäten var det frågor som behandlade tillit, kunskap om ämnet, generell inställning till ny teknik och bakgrundsfrågor om respondenten. I analysen har det framgått att 10,47% privatpersoner från undersökningen i Västra Götalands län litar mindre på Blockchain, 19,19% litar inte alls på tekniken, 63,95% litar neutralt på den, 4,1% litar ganska mycket på den och 2,33% litar fullt ut på den. Utifrån detta kan slutsatsen dras att tillitsgraden är relativt låg. Resultatet visade också att det fanns ett antal återkommande faktorer som påverkade privatpersoners tillit för Blockchain. Dessa faktorer var manipulering, decentralisering och att Blockchain anses vara relaterat till svarta marknaden. Vidare kan man utifrån denna undersökning utläsa både en låg kunskapsnivå samt en hög neutral attityd till tekniken. Detta skulle kunna anses som någonting positivt för teknikens framtid då få förutfattade meningar finns. Mer information om Blockchain skulle därmed kunna vara en möjlighet för ökad tillit. För vidare forskning föreslogs det att det bör forskas mer om detta utanför Västra Götalands län och att man bör undersöka om privatpersoner kan tänka sig använda tekniken även om de inte litar på tekniken fullt ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)