NYANLÄNDAS SKOLSTART I DEN SVENSKA GRUNDSKOLAN UTIFRÅN TVÅ OLIKA MOTTAGNINGSMODELLER En enkätstudie ur ett elevperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet var att undersöka hur nyanlända elever uppfattar skolstarten i Sverigeoch hur de uppfattar de två vanligaste mottagningsmodellerna, förberedelseklass ochdirektintegrering. Undersökningen genomfördes med hjälp av följande frågeställningar:● Hur upplever nyanlända elever skolstarten i grundskolans tidigare år de två vanligastemottagningsmodellerna förberedelseklass och direktintegrering?● Vilka förbättringsområden och framgångsfaktorer finns det med förberedelseklassoch med direktintegrering i grundskolans tidigare år ur nyanlända elevers perspektiv?Analysen bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Vygotskijs sociokulturellateori och teorin om stöttning.Kvantitativa elevenkäter med en del öppna frågor har besvarats av 54 elever.Generellt är respondenterna nöjda med sin skolsituation oavsett om de började iförberedelseklass eller direktintegrering. De anser att bästa sättet att lära sig det nya språket är attbörja studier i mindre grupp. För övrigt uttrycker de att man lär sig mest svenska i den ordinarieklassen där klasskamraterna utgör en viktig roll både vad gäller språket och socialt samspel.Även relationen till läraren i den ordinarie klassen hålls fram som en viktig faktor, samt attanpassa arbetssätt efter målgruppen. Eleverna anser dessutom att de önskar stöttning i form avhjälp i svenska, modersmål och i kontakten med kamrater samt ha möjlighet att påverkautslussningen. En oväntad skillnad i svaren mellan flickor och pojkar upptäcktes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)