Sjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad vård för äldre personer med demenssjukdom inom kommunal vård och omsorg

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: World Health Organization (WHO) (2020) har beräknat att ca 50 miljoner människor i världen har demenssjukdom och det är fler som insjuknar i demens sjukdom varje år. Det är betydelsefullt att den omvårdnad som sjuksköterskorna ger till äldre personer med demens är personcentrerad för att öka äldre personers livskvalitet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad vård för äldre personer med demens inom kommunal vård och omsorg. Metod: En litteraturstudie genomfördes baserade på elva studier och en integrerad analys användes för att analysera den insamlade data. Resultat: Huvudtemat som identifierades var Förutsättningar för personcentrerad vård. Inom detta tema identifierades fem subteman: Livsberättelse, Anhörigas betydelse, Hemlik Vårdmiljö, Egenskap hos personal och Arbetsmiljö. Slutsats: Resultatet visade att det fanns förutsättningar som både underlättar och hindrar möjligheten att utföra personcentrerad vård. Framtida forskning kan med fördel fokusera på att implementera interventioner av personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)