En kvalitativ studie om generation y och ledarskap i arbetslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: En kvalitativ studie med syfte att utifrån generation y:s uppfattningar studera hur ledarskapet på arbetsplatsen kan påverka generation y:s rörelse på arbetsmarknaden. Generation y är födda mellan år1979-2000. Med denna studie vill vi bidra med kunskap till samhället och arbetsgivare om vad generation y värdesätter i ett ledarskap. Studien är baserad på fem intervjuer med respondenter som är en del av generation y och har en examen från ett universitet i Sverige samt har en anställning på en arbetsplats. Intervjuerna transkriberades sedan och förankrades i teori. Båda författarna har varit ansvariga för all text som har skrivits. Studiens resultat redovisar att ledarskap på arbetsplatsen bör fokusera på att finna den anställdes behov och försöka tillfredsställa dessa för en ökad motivation. Resultatet redovisar även att det inte går att uttala sig om generation y som en homogen grupp. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)