Arbetsterapeuters upplevelser av gruppaktiviteters betydelse för delaktighet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning - en intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Personer med intellektuell funktionsnedsättning har nedsatt kognitiv förmåga vilket kan medföra vissa hinder i vardagen, till exempel svårigheter att ta initiativ till socialt umgänge. Gruppaktiviteters betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning är ett aktuellt område där få studier är gjorda. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeuter upplever att användningen av gruppaktiviteter påverkar personer med intellektuell funktionsnedsättning ur ett delaktighetsperspektiv. Metod: Studien hade en tvärsnittsdesign och var en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Semistrukturerade intervjuer utfördes och åtta arbetsterapeuter deltog i studien. Resultat: Resultatet delades in i tre huvudkategorier: Sociala relationer, Arbetssätt och Individuell utveckling. Studien visar att gruppaktiviteter kan gynna personer med intellektuell funktionsnedsättning och kan bidra till ökad delaktighet både i gruppen och i det dagliga livet. Arbetsterapeuternas tydligaste arbetsuppgifter var att skapa struktur, anpassa och stödja deltagarna i aktiviteter. Slutsats: Studien synliggör gruppaktiviteters betydelse för målgruppens välmående och delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)