Digitaliseringens påverkan på den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll i mindre redovisningsbyråer : En kvalitativ studie av mindre svenska företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Digitaliseringens påverkan på den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll i mindre redovisningsbyråer   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Sara Bolinder och Rickard Blees   Handledare: Arne Fagerström, Fazle Rahi och Saeid Homayoun   Datum: 2021 – januari    Syfte: Syftet med studien är att förklara och förstå hur den digitala utvecklingen inom redovisning påverkat den auktoriserade redovisningskonsultens arbete på de små- och medelstora redovisningsbyråerna.   Metod: Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer utgör forskningsdesignen. Data samlas in från tio auktoriserade redovisningskonsulter som arbetar på mindre redovisningsbyråer.   Resultat & slutsats: Studiens resultat visade att den pågående digitaliseringen för auktoriserade redovisningskonsulter är en process som sker stegvis med olika institutionella påtryckningar. Vidare är digitaliseringen inom redovisningsområdet inte beroende av auktorisationen. Den auktoriserade redovisningskonsultens arbete på de mindre redovisningsbyråerna påverkas av att arbetsuppgifter effektiviseras vilket möjliggör mer kvalificerade arbetsuppgifter. Studien visar däremot att de molnbaserade verktygen inte används fullt ut av vissa redovisningskonsulter eftersom eftersläpande lagstiftningar, kostnader och kunder bromsar utvecklingen.   Examensarbetets bidrag: Studiens huvudsakliga teoretiska bidrag är det empiriska beviset att auktorisation inte bidrar till det digitaliserade arbetssättet samt att det finns institutionella teorier som påverkat implementeringen hos mindre redovisningsbyråer. Studiens praktiska bidrag kan ses som en utvärdering av lagar samt rekommendationer och utbildningar inom studiens ramar.   Förslag till fortsatt forskning: Studiens bidrag kommer göra det vidare intressant att se om det finns en öppning att forska vidare inom huruvida läroplanen bör uppdateras. Vilket syftar till att nyexaminerade ekonomer ska vara relevanta på arbetsmarknaden och möjligheten för andra branscher såväl som redovisningsbranschen att skapa en bättre förståelse till digitaliseringen. Studien visar även att vidare forskning lämpligtvis kan detaljgranska de organisatoriska förändringar i mindre företag som påverkar den digitala utvecklingen. Nyckelord: digitalization, accounting, changes in digitalization, organizational change, information technology, Reko, Rex och institutionell teori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)