Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga procedursmärta hos barn : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Nålrädsla hos barn är ett utbrett problem i samhället. Smärta är en dynamisk upplevelse som kan vara svår för barn att kommunicera. Bristande kommunikation och omvårdnad från sjuksköterskan kan förvärra nålrädslan och smärtan. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga procedursmärta hos barn vid vårdsituation som innefattar nålstick. Metod: Studien är en allmän litteraturstudie med kvalitativ induktiv ansats. Elva artiklar ligger till grund för resultatet. Data analyserades och delades in i kategorier med syftet som utgångspunkt. Resultat: Resultatet delades in i fyra teman: Relationen mellan rädsla och smärta, Omvårdnadsåtgärder innan nålprocedur, Omvårdnadsåtgärder under nålprocedur och omvårdnadsåtgärder efter nålprocedur. Vid mötet med barnet börjar sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder med information. Vidare är distraktionsåtgärder av stor vikt och till sist att stärka och berömma efter proceduren. Dessa åtgärder är viktiga för att barnet ska känna sig trygg då tryggheten minskar rädslan, vilket i sin tur minskar smärtan. Konklusion: Något som visade sig vara viktigt från litteraturstudiens resultat var att trygga och stärka barnet genom hela vårdsituationen. Tryggheten bidrar till minskad rädsla vilket i sin tur minskar smärtan. Därför anses tryggheten vara av stor vikt vid omvårdnaden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)